A polgármesteri hivatal 2014. április 18-án (pénteken) zárva. Sürgős esetben: 70/4595-482 és 70/3747-262A Vácrátóti Hírmondó
aktuális száma


A művelődési ház felújítására
kiírt pályázat adatai


Az óvoda felújítására
kiírt pályázat adatai

csatornapályázat


Talajterhelési-díj rendelet 2012

Vácrátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Vácrátót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok, valamint a díjfizetési kedvezmények, illetőleg mentességek helyi szabályozására a következő rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja:

A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Vácrátót község közigazgatási területén minden olyan természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: kibocsátó), akit/amelyet a R. 2. §-a alapján talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége terhel.

2. § A talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági (ill. vízjogi) engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

3. § A talajterhelési díj mértékének meghatározása

(1) A talajterhelési díj mértékét a (2) bekezdésben meghatározott talajterhelési díj alapja, a (4) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi és a veszélyeztetési szorzó szorzata határozza meg.
(2) A talajterhelési díj alapja:
a.) a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében igazoltan elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, továbbá
b.) mérési lehetőség hiányában, egyedi vízbeszerzés esetén (házi fúrt kútból) 80 liter/fő/nap az átalány mértéke.
(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosító szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktdt. 12. § (3) bekezdése határozza meg, mely 1.200.-Ft/m3.
(5) Vácrátót község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 1,5. A szorzót „A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktdt. 3. számú melléklete állapít meg.

4. § Kedvezmények, mentességek

(1) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibocsátót a Ktdt. 11. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
(2) Minden kibocsátó mentességet élvez 2012. április 1. napjától 2012. június 30. napjáig, ösztönözve ezzel a kibocsátók közcsatornára való rákötését.

5. § A díj fizetése
(1) A talajterhelési díj megállapításáról, bevallásáról és megfizetéséről a Ktdt. 20. §-a, 21. §-a és a 21/A. §-ának (1) bekezdése rendelkezik.
(2) A díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni.
(3) A kibocsátónak a bevallást (önadózás) – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján –
a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31. napjáig,
b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontját követő hónap 15. napjáig
kell benyújtania Vácrátót Község jegyzője, mint adóhatóság részére.
(4) A talajterhelési díjat az önkormányzat „Talajterhelési díj” beszedési számlája javára postautalványon kell megfizetni.
(5) Az első alkalommal, a 2012. évre vonatkozó adatokat tartalmazó bevallást 2013. március 31-ig köteles benyújtani a kibocsátó.

6. § Adatszolgáltatás

(1) Az Adóhatóság részére az ivóvíz-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.
(2) Az Adóhatóság részére a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig arról, hogy
a) a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés mely ingatlanok esetében történt meg és mely ingatlanok esetében nem történt meg;
b) a rendelkezésére álló adatok szerint – adott esetben - a kiépített szennyvízcsatornára való rákötésnek van-e műszaki akadálya.
(3) Az önkormányzati Adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az önkormányzati Adóhatóság nyilvántartást vezet.

7. § Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendeletnek a helyben szokásos módon történő kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Vácrátót, 2012. március 22.


Garamszegi Géza Matyó Anikó
polgármester jegyző

Záradék:
E rendelet 2012. március 23-án a Polgármesteri Hivatal (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.) hirdetőtábláján, továbbá a község honlapján kihirdetésre került.


Matyó Anikó
jegyző

1. számú melléklet
6/2012. (III.23.) önkormányzati rendelethez

A talajterhelési díj mértéke: TTD = E x A x T

Ahol a TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj

E: A talajterhelési díj egységdíjának mértéke - a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján - 1200 Ft/m3.

A: A R. 3. § (2) bekezdése alapján: a díjfizetés alapja

T: Vácrátót község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó – a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktdt. 3. számú melléklete alapján – 1,5


Vácrátót vonatkozásában: 1800.-Ft/m3


2. számú melléklet
6/2012. (III.23.) számú önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet
6/2012. (III.23.) számú önkormányzati rendelethez


VÁLTOZÁS BEJELENTÉS


A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény végrehajtására megalkotott6/2012. (III. 23.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott talajterhelési díj bevallásáhozA díjkötelezettséget érintő változás bejelentése:


a) Vízfogyasztó személyének változása (ingatlan eladás, vétel, stb.) ennek dátuma:

20....... év ………………….…..hó………….nap


b) A csatornahálózatra 20.... év …………….. hó………napján az ingatlant rákötöttem
(csatolandó bizonylat a megkötött szolgáltatási szerződés.)


c) Az ingatlan részére műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna üzembe helyezése

20……... év...................................... hónapjában történt.
……………………….., ……… év……………….. hó ………… nap

……...…………………………
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

 

Keresés