Óvoda PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátóti Mókus Óvoda

Intézmény neve: Vácrátóti Mókus Egységes Óvoda - Bölcsőde

Címe: 2163 Vácrátót Petőfi tér 2.
Telefon, fax:  28-369-390
E-mail: vacratot.ovoda@gmail.com
Óvodavezető:  Pappné Spiegelhalter Julianna
Óvodavezető helyettes: Székely Lászlóné
Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Szerencsés Istvánné
Az óvoda nyitvatartási ideje: 6.30-16.30-ig
Az óvoda férőhelyeinek a száma: 70 fő.

Az óvoda Facebook oldala

Az óvoda alapítványa:
Alapítvány a vácrátóti óvoda építéséért és technikai felszereltségének javításáért

Adószám: 18663482-1-13
Számlaszám: 11742094-20123495
Cégbírósági bejegyzés száma: PKA 61.793/1993.

A kuratórium elnöke: Lukács Pál
 

Különös közzétételi lista

Vácrátóti Mókus Egységes Óvoda – Bölcsőde

 

 

1.      Személyi feltételek, közalkalmazottak végzettsége:

 

Dolgozók összlétszáma: 14 fő

 

Óvodapedagógusok száma: 8 fő

Óvodapedagógusok végzettsége: felsőfokú

Óvodapedagógusok szakképzettsége: 3 fő pedagógus szakvizsga

 

Pedagógiai asszisztens: 1 fő (teljes állás), középfokú végzettség

 

Dajkák száma: 4 fő

Dajkák szakképzettsége: 4 fő dajka képző

 

Kisgyermekgondozó-nevelő: 1 fő

Kisgyermekgondozó-nevelő szakképzettsége: középfokú

 

2.      Óvodai nevelési év rendje

 

A nevelési év 2016. szeptember 1-től 2017 augusztus 31-ig tart.

Az óvoda nyári zárva tartása: önkormányzati döntéstől függően 4 hét. (2017.07.03.-2017.07.30)

A nyári zárva tartás időpontjáról a szülőket a hirdetőtáblán értesítjük február 15-ig.

 

3.      Nevelés nélküli munkanapok ideje és felhasználása

 

Nevelés nélküli munkanapok: a törvény által meghatározott 5 munkanap:

 

2016. október 28.

2017. 01 .26. (½ nap)

2017 .03. 31.

2017. 06. 15. (½ nap)

2017. 06. 19.

2017. 08. 25.

A szülők értesítése: a nevelés nélküli munkanap előtt 7 nappal.

 

4.      Az óvodai csoportok száma, a gyermekek létszáma

 

A csoportok száma: 4

Süni csoport: 13 fő

Katica csoport (egységes óvoda-bölcsődei csoport) : 20 fő

Pillangó csoport: 21 fő

Méhecske csoport: 23 fő

 

5.      Térítési díj

 

A szülő a gyermeke étkezéséért térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg.

Az étkezés térítési díja: 440 Ft/ nap

A térítési díj befizetése a Polgármesteri Hivatalban történik.

A befizetés módjáról és a térítési díj összegéről a szülő értesítést kap. A befizetés módja lehet készpénz és átutalás.

Amennyiben:

·         A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesül,

·         Tartósan beteg, vagy fogyatékossággal él,

·         Az óvodás gyermek családban nevelkedő testvére tartósan beteg, vagy fogyatékos,

·         Három, vagy több gyermeket nevel

·         A nevelésbe vételét a gyámhatóság rendelte el,

·         A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

            nem kell az óvodai étkezésért térítési díjat fizetnie.

A kedvezmény igényléséhez az óvoda vezetőjétől kérhetnek nyilatkozati űrlapot.

 

6.      A nevelési évben tervezett jelentősebb események, rendezvények:ÓVODAI ESEMÉNYNAPTÁR
IDŐPONT FELADAT

2016.09.06.

Összevont és csoportos szülői értekezlet

09.10.

 

Szüreti felvonulás, kézműves és verseny foglalkozások

fellépés

09.12-14.

Nagycsoportosok pedagógiai év eleji vizsgálata,

csoportos óvonők, fejlesztő pedagógus tájékoztatása

09.14. 16.30

SZMK értekezlet

09.20-21.

szüret

09.22.

„Mustkészítő vigadalom”

10.04.-06.

 

 

 

„Mókus búcsúztató napok”

Közös séta (Mókus les)

Süti készítés a mókusoknak

MESEJÁTÉK

10.24.

„Madár nap” – felkészülés a téli madáretetésre

 

10.28.

Nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi és munkatársi értekezlet

11.09.-10.

Papírgyűjtés

november közepe

Szülői fogadóóra a csoportokban

11.16-tól

„Mézeskalácsfalu” előkészítés,

Adventi vásár előkészítés

11.27.

advent 1. vasárnap

Adventi gyertyagyújtás a főtéren

12.05.

 

12.06.

Mikulás ünnepség

„Réparetekmogyoró”társulat zenés Mikulás váró műsora

Mikulás

12.14-12.15. (sz-cs)

Adventi vásár

12.20.

Óvodai Karácsonyi ünnepség

2017. 01.

MESEJÁTÉK

01.04.-01.06.

Belső Iskolaérettségi vizsgálat a nagycsoportosoknál

01.16.-01.20.

„Egészséghét”

ovi-olympia, zöldség-gyümölcs fontossága, egészségvédelem

01.25.

½ napos nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi és munkatársi értekezlet

február

Szülői értekezletek, fogadóórák

02.17. 16.30

SZMK értekezlet

02. 23.

Farsang

február utolsó hete

„Papír-hét”

03.15.

Nemzeti ünnepünkről való megemlékezés az óvodában

Községi szinten

03.22.

Víz-világnapja

03.31.

Nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi és munkatársi értekezlet

04. 10-12.

Húsvéti hagyományok ápolása a csoportban

04. 08.

Föld napja – csatlakozás a községi szintű takarítási (szemét gyűjtési) akcióhoz

04.20.-04.21.

„Mókus ébresztgető napok”

04.22.

Családi nap

04.24. – 04.25.

Zöld ünnep: Föld napja

1.nap fa ültetés

2.nap virág ültetés

04.26.-04.27.

Óvodai beíratás

május

Anyák napja mindhárom csoportban

május

Fogadóóra a kis- és középső csoportokban

05.18.

Apák napja nagycsoport

05.25.

Gyereknap

06.02.

Nagycsoportosok búcsúztatása az óvodától

06.06.

„Környezetvédelmi világnap”

(pl.: autómentes nap)

06.06-06.09. tartó hét

Csoportos kirándulások

06.09.

Ovi-váró családi délután

06.13.

Évzáró SZMK értekezlet

06.15.

½ napos évzáró munkatársi értekezlet

08.25. 8.00

Évnyitó értekezlet

Egész évben

Mozogj Velünk labdás torna

A „Bozsik” programba való bekapcsolódás

Egész évben folyamatos

Név- és születésnapok megünneplése

 

7.      Az óvoda felvételi rendje:

 

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról hirdetményt tesz közzé az óvoda faliújságján, valamint a Hírmondó újságban.

A 2017/18-es tanévre az óvodai beíratás a képviselő testület által kijelölt időpontban lesz.

A felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülői igények figyelembevétele, valamint a nevelőtestület javaslata alapján az óvodavezető dönt.

A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben- amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi- folyamatosan történik.

 

 

                                                                                        Pappné Spiegelhalter Julianna

                                                                                                    óvodavezető

Vácrátót, 2017. január hó.

 

 

HÁZIREND

 

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében kérjük a benne foglaltak betartását.

 

Az óvoda házirendje – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény, a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet alapján – meghatározza a házirend témakörébe tartozó szabályokat.

 

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.

 

1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje

 

-          Az óvodába a gyermekek beiratkozása felvételi jelentkezés alapján történik, mely alapján előjegyzésbe kerülnek a gyermekek. A jelentkezés idejét minden évben közzétesszük.

-          A gyermekek óvodába járása befogadással kezdődik, melynek módja a helyi nevelési program alapján az óvodapedagógusok és a szülők megbeszélése szerint történik – a gyermekek fejlettségének és érdekeinek figyelembe vételével.

-          A beiratkozáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek lakcím kártyája, TAJ száma, egészségügyi probléma esetén az erről szóló dokumentumok, a szülők személyazonosságát igazoló igazolványok szükségesek. A beiratkozás a gyerekek és szüleik személyes megjelenésével történik, a gyerekekre vonatkozó információk rögzítésével. A beiratkozást követően a felvétel idejéről az óvoda vezetője dönt, melyet határozatban foglal és minden egyes gyermek szüleit erről írásban kiértesíti. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

-          Az óvodai felvétel folyamatos. Az újonnan felvett gyermek attól a naptól kezdhet óvodába járni, amikor betöltötte a 3. életévét.

-          Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, akkor, ha a körzetébe tartozó 3 éves és annál idősebb gyermekek felvételi kérelme teljesíthető. A felvételt nyert gyermeket köteles a szülő rendszeresen óvodába járatni.

-          Az óvoda felvételi körzete Vácrátót község közigazgatási területe.

-          Az óvoda köteles felvenni a nevelési év kezdetétől azokat a felvételi körzetében lakó gyermekeket, akik a tárgyévben betöltik az 5. életévüket, vagy akik gyámügyi védelem alatt állnak és betöltötték a 3. életévüket.

-          Az óvoda az újonnan beköltöző, óvodaköteles gyermekeket felveszi/ átveszi. Az átvételhez a szülőnek gyermekével együtt kell az óvodavezetőnél jelentkeznie.

-          Más óvodából való átvétel folyamatosan, az erre a célra készült nyomtatványon – Értesítés óvodaváltoztatásról – történik.

 

2. A nevelési év rendje.

 

-          A nevelési év az óvodában szeptember 1.-jén kezdődik, a következő év augusztus 31-ig tart. A szorgalmi időszak május 31-ig tart. Június1-től kezdődik a nyári időszak. Az iskolai nyári szünet időszakához igazodva június 15-től nyári napirend alapján összevont csoporttal működünk létszámtól függően.

 

-          Az óvoda nyitvatartási rendje: hétfőtől – péntekig: 6.30 tól -16.30-ig. Ez időszak alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A gyermekért érkező szülő, hozzátartozó köteles a távozásról minden esetben tájékoztatni a pedagógust, majd elhagyni az intézmény területét. Az iskolás gyermek az óvoda területén csak indokolt esetben tartózkodhat. 12 év alatti iskolás gyermek csak a szülő írásos igazolása alapján viheti el óvodás testvérét.

 

-          A játékidő tartalmas eltöltése érdekében kérjük, hogy a gyermekek legkésőbb 9 óráig érkezzenek meg az óvodába. Ebéd után 13 – 13.15-ig, délután pedig 15.30-tól lehet a gyermekeket elvinni. Eddig az időpontig az óvoda kapuját, ajtaját zárva tartjuk. Amennyiben a gyermek 16. 30 után is az óvodában marad akkor erre az esetre rendszeresített dokumentáló naplóban rögzítjük, aláírással igazoltatjuk, és 3x előfordulás esetén ezt a tényt az óvoda jelenti a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak.

 

-          Az óvoda a nevelési év folyamán 5 alkalommal – nevelés nélküli munkanapot szervezhet. Ezekről a napokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatjuk a bejárati hirdetőtáblán, elektronikus úton, valamint a szülői kérésnek megfelelően.

 

-          Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról is értesítést kapnak a szülők, a bejárati hirdetőtáblán, elektronikus úton, valamint a szülői kérésnek megfelelően.

 

-          A szülők tájékoztatása céljából egy nevelési évben 2 alkalommal szülői értekezletet tartunk. Szükség esetén fogadó óra keretében is tájékoztatjuk a szülőket.

 

-          Az óvoda nyáron takarítási szünetet tart. Az iskolai téli, tavaszi, őszi, szünetéhez igazodva az óvoda igény szerint üzemel. Az igényeket írásos formában mérjük fel, amelyek a távolmaradást is igazolják.

 

 

 

 

3. A gyermekek óvodai életrendje

 

-          A gyermekek az intézmény egész területén óvónői felügyelettel tartózkodhatnak. (épületen belül és az udvaron egyaránt)

 

-          A gyermekek kötelező és kötetlen fejlesztésben részesülnek életkoruktól és fejlettségi szintjüktől függően az óvodapedagógusok döntése alapján, a helyi nevelési program értelmében.

 

-          A logopédiai ellátás szükségességét a nagycsoportos gyermekeknél logopédus szakember állapítja meg, majd heti rendszerességgel foglalkozást tart.

-          Fejlesztő pedagógiai foglalkozások heti rendszerességgel vannak megtartva a fejlesztésre szoruló gyermekeknél.

 

-          Az időjárás függvényében a  gyermekek naponta levegőznek, időjárástól függően változhat a levegőzés időtartama.

 

-          A gyermekek kiegyensúlyozott testi, lelki fejlődésük érdekében a napirendbe rögzített időben, a csoportszobájukban töltik a délutáni alvást, csendes pihenőt.

 

-          Az előre megtervezett ismeretszerző és élmény gazdag séták az adott tevékenységekhez (foglalkozásokhoz) kapcsolódik. Az óvoda területéről a gyermekeket írásos szülői engedéllyel visszük ki ezekben az esetekben.

 

4. A távolmaradás szabályai

 

-          A gyermek távolmaradását és hiányzását a szülő köteles bejelenteni.

 

4. 1 Egészséges gyermek hiányzása– a szülő előzetes írásbeli kérelme (családi ok)

 Csoportvezető óvónő(ha a kikérés 1-től 3 napig terjed,) illetveaz 

 Óvodavezető(ha a kikérés 3 napon túl terjed) engedélyezheti.

 

4. 2 Beteg gyermek hiányzása – a betegség miatti mulasztás igazolására orvosi igazolás szükséges annak érdekében, hogy igazolt legyen az a tény, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja az intézményt. Betegség miatti hiányzás után a gyermeket csak érvényes orvosi igazolással fogadhatja az óvodapedagógus.

Ennek hiányában nem maradhat az óvodában a gyermek!

 

4.3  A hatósági intézkedés miatt – a gyermek nem tudott megjelenni az óvodába, ezért a hiányzását a hatóság által kiállított igazolással kell igazolni.

 

4. 4 Egyéb alapos indok miatt – a szülő nem tudta gyermekét óvodába hozni, ezért a hiányzását a szülő igazolhatja, legfeljebb 3 napot és írásban.

 

4. 5  A szülő előzetesen bejelenti az óvónőnek, hogy gyermekét 1 nap nem viszi el az óvodába, a mulasztást igazoltnak kell tekinteni. A szülő az „óvodai igazolás” lapon tudja ezt igazolni.

 

Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolta, akkor a mulasztás igazolatlan. 

Ha a gyermek elmúlt 5 éves és egy nevelési évben igazolatlanul 21 napnál többet mulaszt, az óvoda vezetőjének értesítenie kell a szabálysértési hatóságot, a jegyzőt, és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot.

 

4. 6  Ha a gyermek a napirend szerint az óvodai beérkezészáró időpontjáig (9.00-ig) nem érkezik meg, a késését igazolni kell. Az igazolás elfogadásáról a csoportvezető óvónő dönt.

A szülő által igazolt késések együttes értéke nem haladhatja meg az óvodai nevelési napnak megfelelő időtartamot.

A késésnél nem kell figyelembe venni azokat, amelyek a rendkívüli időjárási körülmények miatt következtek be.(pl: nagy havazás, ónos eső, buszjárat kimaradása)

 

5. A közösségi élet szabályai

 

-          Az óvodába ápolt, tiszta gyermekeket hozhatnak a szülők.

 

-          Az óvodába érkező gyermekeket a szülő köteles átadni az óvónőnek, illetve a gyermekéért érkező felnőtt jelezze távozásukat az óvónőnek. Fontos: a pedagógusok által ismert személy viheti el a gyermeket az óvodából, illetve ha szükséges, írásban kérjük az elvihető személy megnevezését.

 

-          Az óvodába a szülő vagy gondviselő köteles gyermekének váltóruhát, váltócipőt, tornaruhát hozni, melyet érdemes jellel ellátni, ezek tisztításáról és pótlásáról folyamatosan gondoskodni.(kabátok akasztóval való ellátása)

 

-          A ruhák elhelyezésére az óvodában minden gyermek számára jellel ellátott öltözőszekrény biztosított. Fölösleges ruhadarabok (játszóruha) tárolására nincs mód és nem szükséges.

 

-          Az óvodásoknak a váltócipő használata kötelező. A folyosó tisztaságára közösen ügyeljünk, sárkefe és lábtörlő használatának segítségével.

 

-          Az elcserélt ruhadarabokat másnap kérjük visszahozni.

 

-          Az óvodába hozott, illetve hagyott játékokért, ékszerekért, értékes könyvekért felelősséget nem vállalunk.

 

-          Nem hozhatóak az óvodába olyan eszközök, melyekkel a gyermekek saját és egymás, valamint az óvoda dolgozóinak testi épségét veszélyeztetik, illetve balesetet okozhatnak. Kérjük, hogy rágógumit, pénz, telefont stb. a gyermekek ne hozzanak.

 

-          A szülők és nem óvodai dolgozók csak a folyosón tartózkodhatnak, a csoportszobába nem mehetnek be. Utcai cipőben a foglalkoztatókba és a tornaszobába belépni nem szabad! A folyosóra a babakocsit kérjük, ne hozzák be. Ha segítségre lenne szükségük, kérjük, hogy szóljanak a dajka néniknek.

 

Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvónőnek eddig is biztosítania kell a gyermek elkülönítését.

A lábadozó, vagy orvosi kezelés alatt álló gyermek az intézményt nem látogathatja.

Fertőző betegséget, valamint azt, ha a gyermeknek kötőhártya gyulladása van, illetve tetű előfordulása esetén az óvodát értesíteni kell.

Óvodán kívüli eseményeknél közlekedési eszközzel történő utazás esetén a szülő írásos beleegyezése szükséges.

Az óvoda faliújságon hirdeti az aktuális programjait: ünnepélyek, bábszínház, délutáni foglalkozások.

Az óvoda egész területén dohányozni tilos!

 

6. A beiskolázás rendje

 

-          Az iskolaköteles kort elért gyermekeknél az intézményben dolgozó logopédus szakember felméri a gyermekek fejlettségi szintjét a tanév elején, melynek segítségével az óvodapedagógusok, és a fejlesztő pedagógus egész évben koncentráltan fejleszthetik a gyermekeket – folyamatosan konzultálva a logopédussal.

 

-          Az óvoda a gyermekek fejlettségét figyelembe véve állítja ki az iskolai beíratáshoz szükséges szakvéleményt, melyet a szülő minden esetben köteles leadni az iskolában.

 

-          Az iskolában történő beiratkozás rendjéről az iskola nyújt tájékoztatást a szülők számára. Iskolaérettség eldöntése céljából a gyermeket szükség esetén a nevelési tanácsadó, illetve a tanulási képességet vizsgáló bizottsághoz küldjük.

 

7. Fizetési kötelezettségek

 

-          A szülő gyermeke étkezéséért térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg.

 

-          A díjbefizetés utólagosan történik: a hirdetőtáblán megadott minden hónap első két hétfőjén a Polgármesteri Hivatalban.

 

-          Térítési díj fizetési módja:  - készpénz

                                           - átutalás

                                       

-   A hiányzást a csoportvezető óvónőnek is jelenteni kell!

 

-  A befizetés elmaradása esetén szóbeli, majd írásbeli felhívással kérjük a mulasztás rendezésére, 3 havi tartozásnál hatósági eljárást kell kezdeményeznünk.

 

-   A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez a bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetében a szükséges nyilatkozatot a csoportvezető és az óvodavezető biztosítja az igénylő szülőnek.

-    Abban az esetben ha a gyermek ismét közösségbe mehet, kérjük a szülőket, hogy haladéktalanul jelezzék ezt a csoportvezető óvónő felé, hogy a gyermek étkezése a visszatérő napon biztosítva legyen!

 

-   Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő programok (színház, kirándulás, múzeum) igénybe vételéért részvételi díjat kell fizetni.

 

8. Szülői jogok és kötelezettségek

 

-          A szülők jogait és kötelességeit az óvodában működő szülői szervezet (SZMK) képviseli.

 

-          A szülői szervezet tagja lehet bármely szülő. A szülői szervezet vezetését az SZMK tagjai közül választott szülő látja el.

 

-          A szülői szervezet tájékoztatást kérhet, és tanácskozási jogkörrel bír minden olyan kérdésben, mely a gyermekek nagyobb csoportját érinti. Az óvodában a gyermekek nagyobb csoportja a mindenkori felvett gyermeklétszám 70%.

 

-          A gyermekek adatainak védelmét az óvoda köteles biztosítani. A gyermekről szülője csak szóbeli felvilágosítást, tájékoztatást kaphat az óvodapedagógustól és az óvodavezetőtől. Hivatalos szervek csak hivatalos, írásos formában kérhetnek tájékoztatást először az óvoda vezetőjétől, majd a gyermek nevelésével foglalkozó óvodapedagógustól. A kötelezően közlendő adatok: a gyermek neve, lakcíme, születési helye – ideje, szülők neve, elérhetősége, telefonszáma.

 

-          A szülő vallásának és világnézeti meggyőződésének megfelelően gyermeke hit és vallásos nevelésben részesülhet. Valamint egyéb más szolgáltatást igényelhet (néptánc, zeneovi, játékos angol, ovifoci, rock and roll)

 

-          A szülő kötelessége gondoskodni arról, hogy gyermeke 5. életévének betöltésétől kezdve részt vegyen az óvodai nevelés keretében történő foglalkozáson. Ennek ideje legalább napi 4 óra.

 

-          A szülő kötelessége, hogy minden tőle elvárhatót megtegyen gyermeke fejlődéséért, rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével, foglalkozó óvónőkkel.

 

-          A szülő a csoportszobában csak indokolt esetben tartózkodhat (közös ünnepségek, foglalkozás megtekintése). Reggel hosszabb beszélgetéssel ne zavarják az óvodapedagógusokat. A gyermek fejlődéséről tájékoztatást fogadóórán, illetve előre egyeztetett időpontban kapnak.

 

-          Idegenek az intézményben csak indokolt esetben és dolgozói kísérettel tartózkodhatnak.

 

-          A szülő köteles adni egy telefonszámot, ahol szükség esetén elérhető.

 

-          Az óvodában a szülő csak annyit tartózkodhat, amíg hozza és viszi a gyermekét.

 

9. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái

 

-          Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható: pozitív magatartás és különféle tevékenységekben való aktív részvétel esetén, mely jó példaként szolgál a társainak. Jutalmazás történhet szóbeli dicsérettel egyénileg vagy az egész csoportot illetően.

 

10. Védő-óvórendelkezések

 

-          Bombariadó: vészhelyzetben a mindenkor az óvodában tartózkodó vezető értesíti a rendőrséget és közben utasítást ad az épület kiürítésére. A csoportokat az ajtókon menekítik ki a közeli Petőfi térre az óvodapedagógusok közösen a dajkákkal. Lehetőséghez mérten sor kerülhet a gyermekek ruháinak mentésére is.

 

-          Tűzriadó: A tűz keletkezésének helyétől függően az ajtókon, ha ez nem lehetséges, akkor az ablakokon átmenekítjük a gyermekeket. Közben az itt tartózkodó vezető, vagy az arra kijelölt személy értesíti a tűzoltókat. A folyosón lévő poroltókkal meg lehet kezdeni a tűz oltását a tűzriadó terv szerint kijelölt személyeknek. Egyébként minden elhárítási munka a tűzriadó terv szerint zajlik.

 

-          Gyermekeink biztonsága érdekében számzáras kapukóddal működő biztonsági kapu lett kialakítva. Belülről nyomógomb segítségével nyitható, mely a gyermekek számára nem elérhető.

 

-          Az óvoda területén tartósan csak óvodás korú gyermekek tartózkodhatnak, szülők, iskolás gyermekek, idegenek nem!

 

A házirend az óvoda dolgozóira és a szülőkre egyaránt kötelező érvényű.

 

Jogszabályi és egyéb változások alkalmával minden nevelési év kezdetén az óvoda házirendjét felülvizsgáljuk.

 

Elfogadta: Az óvoda nevelőtestülete

 

Véleményezte: Szülői Munkaközösség vezetősége: Ablonczy Csilla

 

Készítette: Pappné Spiegelhalter Julianna óvodavezető

 

 

Kelt: Vácrátót, 2015. szeptember                                  

 

 

 

 


Házirend

(Bölcsődei kiegészítés)

 

-          1. Az egységes Óvoda- Bölcsőde a gyermeket naponta hétfőtől péntekig 6.30- 9.00 óráig fogadja. A gyermekek hazavitelére 16.30- ig van lehetőség.

 

-          A 3 év alatti gyermeket kizárólag szülő, vagy általa írásban megbízott személy viheti el.

 

-          A gyermekek az intézményben a saját ruháikban vannak. Mindenkinek külön fogasa van az öltözőszekrényen, ahová kinti, illetve váltóruháját teheti. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják, mert az öltözőben hagyott tárgyakért, a gyermekeken lévő ékszerekért felelősséget nem vállalunk.

 

-           Az intézménybe csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdekében az intézményt nem látogathatja lázas (37,5 fok és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, fertőzés gyanús gyermek.

 

-          Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik, a gondozónő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám megadása. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.

-          A gyermek felgyógyulását követően a gyermek háziorvosának igazolását kérjük leadni.

-          A családban előforduló fertőző betegségről az intézményt haladéktalanul értesíteni kell.

-          Ha a szülő a gyermekét betegség vagy más ok miatt nem hozza az intézménybe, a távol maradását 8 óráig jelezze az intézmény vezetőjének és a gondozónőnek.

-          Kérjük, hogy a térítési díjat a hirdetőtáblán megadott időpontban (minden hónap második hetében hétfő, kedd, szerdai napokon) a Polgármesteri Hivatalban pontosan fizessék be. Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék az intézmény vezetőjét, vagy a gyermek gondozónőjét, akik felvilágosítással és segítő készséggel állnak rendelkezésükre.

-          Ha a gyermek 4 hétig folyamatosan távol marad, s ez idő alatt a szülő nem él jelzéssel a hiányzás okáról és a visszatérés várható időpontjáról, úgy a gyermek jogviszonya megszűnik.

-          A család és az intézmény kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő beszoktatáson túl a gondozónő- szülő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül történő információ cserére, szülői értekezletre, csoportbeszélgetésekre.

-          Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.

-          Az intézmény területén és az udvarán a dohányzás szigorúan tilos!

-          Az intézmény ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári és a téli zárást a szülők igényeihez igazodva a fenntartó állapítja meg, melyről a szülőket minden év március 15- ig tájékoztatjuk.

-          A szülőket gyermekük ellátásával kapcsolatos panasz esetén elsősorban a gyermek csoportvezetőjéhez és az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak. Amennyiben úgy értékelik, hogy a problémájukat nem tudták megnyugtató módon rendezni, az érdek-képviseleti szerveknél kérhetik panaszuk orvoslását.

-          Az érdek-képviseleti szerv (SZMK) dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, intézkedéseket kezdeményez.

 

Érdekvédelem

A szülő panasszal élhet gyermeke védelmében az egységes óvoda- bölcsődén belül a gyermeket ellátó szakembernél, a gondozónőnél, az óvoda vezetőjénél, a Regionális Módszertani Bölcsődénél.

 

Érdekvédelmi szerv:

1. Intézményvezető

2. Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal Vácrátóti Kirendeltség

3. Gyermekjogi képviselő

4. Szociális és Gyámhivatal

 

A panasz benyújtásáról 15 napon belül értesíti a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről.

 

 

Vácrátót, 2015. szeptember

Pappné Spiegelhalter Julianna

                                                                                                                                                                                                                               Intézményvezető